Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління

7 листопада 2019 р. у рамках IV Міжнародного форуму INNOVATION MARKET за підтримки МОН України відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління», співорганізаторами якої були Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, Об’єднаний інститут проблем інформатики Національної академії наук Білорусі, Інститут економіки та прогнозування НАН України та Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER) при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан.

У роботі конференції взяло участь близько 70 науковців, викладачів, докторантів і студентів, представників ЗВО, галузевих інститутів, інші зацікавлені особи.

  

  

З вітальним словом виступив керівник експертної групи з питань комунікацій та організаційно-методичного забезпечення стратегічного планування директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України В. І. Чернюк.

 

 Робота конференції проходила за трьома напрямами.

Зокрема, за напрямом «Наука та інновації як головний чинник реалізації завдань сталого розвитку національної економіки» канд. екон. наук, координатор співробітництва з ЮНІДО в Україні, член МРГ з координації імплементації та моніторингу Цілей Сталого Розвитку в Україні, Міжвідомча робоча група з координації імплементації та моніторингу Цілей Сталого Розвитку в Україні Л. А. Мусіна окреслила питання інтеграції інноваційної та промислової політики в інтересах досягнення цілей сталого розвитку в Україні.

 

 Д-р екон. наук, чл.-кор. НАНУ, завідувач відділу, Інститут економіки та прогнозування НАНУ І. Ю. Єгоров розкрив ключові принципи концепції «розумної спеціалізації» та можливості її використання при формуванні регіональної інноваційної політики в Україні.

 

Про формування середнього класу як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки доповіда д-р екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, Інститут економіки та прогнозування НАНУ Т. І. Артьомова.

Проблеми підготовки фахівців в галузі чорної металургії, орієнтованих на сучасний рівень науки і виробництва висвітлила д-р техн. наук, професор, професор кафедри «Металургія чорних металів» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Л. Ю. Назюта.

У рамках напряму «Науково-технічна, інноваційна діяльність та діяльність у сфері трансферу технологій: результати, прогнозування пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку, євроінтеграційні процеси» розглянули інструменти активізації трансферу технологій та власний досвід співробітники УкрІНТЕІ зав. відділу О. Є. Михальченкова та старший науковий співробітник В. Г. Бессараб.

   

У доповіді А. І. Петровського, державного експерта експертної групи з питань інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної політики директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України йшлося про стимулювання авторів технологій та осіб, які здійснюють їх трансфер. Він праналізував вітчизняний та закордонний досвід у цьому питанні та розповів про кроки МОН щодо його законодавчого вдосконалення.

 

Г. О. Андрощук, канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України розповів про патентний ландшафт – комплексний інструмент патентної аналітики для вирішення завдань формування та управління інноваційною політикою країн, великих корпорацій, малих інноваційних компаній.

Завідувач відділу Українського інституту науково-технічної  експертизи та інформації Т К. Кваша, канд. екон. наук, провідний науковий співробітник В. М. Богомазова та канд. екон. наук, старший науковий співробітник Н. І. Шабранська ознайомили присутніх з результатами досліджень (у т.ч. з використанням патентного ландшафту за базою Derwent Innovation) щодо формування пропозицій з оновлення критичних технологій у сфері озброєння та військової техніки.

 

Стрижак О. Є., д-р техн. наук, головний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України презентував трансдисциплінарний кластер науково-технічної продукції.

 

Старший викладач Київського кооперативного інституту бізнесу і права Л. О. Єфімцева розповіла про особливості формування попиту на агротехнологічні послуги в залежності від рівня рентабельності сільськогосподарських виробників.

Співробітники УкрІНТЕІ, зав. відділу Т. К. Куранда і зав. сектору О. Ф. Паладченко зробили доповіді щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та державної інноваційної політики шляхом фінансової підтримки державних пріоритетів науково-технологічного, зав. сектору Л. В. Рожкова – щодо основних трендів технологічного розвитку світової енергетики та потенціал України з цим пріоритетом.

Студентка Академії Адвокатури України Т. А. Кравчук розповіла про адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки України.

За напрямом «Створення і використання електронних ресурсів, наукометричних баз даних, електронних бібліотек» д-р екон. наук, професор, завідувач відділу УкрІНТЕІ О. С. Чмир ознайомила учасників конференції з інформаційними ресурсами і сервісами Національного репозитарію академічних текстів.

Кулаківський В. М., канд. техн. наук, завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України поділився досвідом щодо особливостей просування сторінки академічного інституту у соціальних мережах (facebook); аналізу відкритих систем керування науковими журналами, методики застосування open journal system.

Представник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, канд. техн. наук, старший науковий співробітник В. О. Гурєєв презентував проект щодо модельного конструювання електронних ресурсів для навчання та тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу електромереж України.

Учасники конференції висловили сподівання, що їх діяльність сприятиме інтеграції завдань, визначених у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», у стратегічні документи розвитку країни.

 

 

 

 


ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

Артьомова Т. І. Формування середнього класу як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки
Богомазова В. М. Аналіз перспективності критичних технологій у сфері озброєння та військової техніки за базою Derwent Innovation
Гурєєв В. О. Модельне конструювання електронних ресурсів для навчання та тренажерної підготовки оперативно-диспетчерського персоналу електромереж України
Єгоров І. Ю. «Розумна спеціалізація» і формування регіональної інноваційної політики в Україні
Єфімцева Л. О. Особливості формування попиту на агротехнологічні послуги в залежності від рівня рентабельності сільськогосподарських виробників
Кваша Т. К. Формування пропозицій з оновлення критичних технологій у сфері озброєння та військової техніки
Кравчук Т. А. Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки України
Кулаківський В. М. 1. Особливості просування сторінки академічного інституту у соціальних мережах (facebook); аналіз відкритих систем керування науковими журналами, методика застосування open journal system
Кулаківський В. М. 2. Особливості просування сторінки академічного інституту у соціальних мережах (facebook); аналіз відкритих систем керування науковими журналами, методика застосування open journal system
Куранда Т. К. Державна фінансова підтримка реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
Михальченкова О. Є. Розвиток  міжрегіональної мережі трансферу технологій
Мусіна Л. А. Питання інтеграції інноваційної та промислової політики в інтересах досягнення цілей сталого розвитку в Україні
Паладченко О. Ф. Реалізація державної інноваційної політики шляхом фінансової підтримки державних пріоритетів інноваційного розвитку
Петровський А. І. Питання стимулювання авторів технологій та осіб, які здійснюють їх трансфер 
Рожкова Л. В. Основні тренди технологічного розвитку світової енергетики та потенціал України
Стрижак О.Є. 1 Трансдисциплінарний кластер науково-технічної продукції
Стрижак О.Є. 2 Трансдисциплінарний кластер науково-технічної продукції
Стрижак О.Є. 3 Трансдисциплінарний кластер науково-технічної продукції
Чмир О. С. Інформаційні ресурси і сервіси Національного репозитарію академічних текстів

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»